Barnverksamheten - Humlan

Grunden i barngruppsverksamheten utgår från varje barns aktuella situation vid placeringen och arbetar utifrån vårduppdrag och genomförandeplan.

Tyngdpunkten vilar på trygghet, förutsägbarhet och bekräftelse.
Barngruppen skall präglas av glädje och trygghet, så att leken blir det redskap som barnen använder sig av för att bearbeta tidigare upplevelser och utforska sin omvärld. Genom leken utvecklas barnen socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt.