Kvalitetsarbetet på Storsättra Gård

Storsättra Gård har ett pågående kvalitetsarbete enligt ISO -9000


SiL (Skandinavisk Sjukvårdsinformation) har utvärderat vår verksamhet genom kundintervjuer med de socialsekreterare som haft placeringar på Storsättra. SiL har sammanställt materialet i en rapport med poängbedömning (1=Mycket dåligt 10=bästa tänkbara) och kommentarer.

Storsättra Gård erhöll 2018 i frågan om helhetsbedömning 8,7 (av 10 möjliga). Storsättra ingår i SsiL:s kvalitetsindex, finns tillgänglig på www.sjukvardsinformation.se.

Utvärdering, internt mot uppdraget/genomförandeplan och mot aktuella delmål, sker fortlöpande vid;

  • personalens behandlingskonferenser
  • i form av PM, halvårs- och/eller avslutningsutlåtanden
  • processhandledning
  • utvärdering månadsvis i samarbete med respektive förvaltning

Storsättra Gård har olika forum för avvikelserapportering för såväl klienter som personal. Genom enkät till klient vid avslutad placering följer vid upp och får synpunkter på verksamheten.

Vi använder oss av medarbetarenkät samt arbetsmiljöenkät i syfte att inventera arbetsmiljö, delaktighet i förändringsarbete, etc. De ger oss underlag inför utvecklingssamtalen och som verktyg för utformning av kompetens-, utvecklings- och arbetsmiljöplan.