Miljöterapeutiskt behandlingsarbete

Verksamheten startade som familjehem och alla har velat behålla en varm familjekänsla, vi lägger stor vikt vid medlevarskap i behandlingssyfte.

Medlevarskapet innebär att kontaktperson och/eller annan personal finns med familjen i olika vardagssituationer som t ex maten, barnens sänggående, hygien, klädtvätt, städning, hjälp med kontakt med myndigheter och föräldern kan få avlastning med barnen vissa tider utifrån familjens behov.

Det miljöterapeutiska inslaget går som en röd tråd i behandlingsarbetet. Medlevarskapet ger möjlighet att på ett nära och naturligt sett se barnens och förälderns behov, samspel och vara känslomässigt stöd i olika situationer, att stärka mamman/pappan i sin föräldraroll, öka deras förmåga att se, förstå och kunna tillgodose sina barns behov.

I kontaktmannaskapet ingår regelbundna samtal, möten med socialförvaltning och framför allt medlevarskap, kontaktperson och boende umgås vardagsnära. De individuella samtalen mellan kontaktperson och förälder går ut på att stödja den vuxne i sin föräldraroll och i sin relation till andra, ge insikt om sitt fungerande och stärka sin självbild. Vardagskontakten fyller en funktion att ge normala referensramar som den boende kan stödja sig på.

Personalens olika bakgrund och utbildning ger flexibilitet och en bred syn på de boendes problem och möjligheter. Alla har lätt att skapa bra relationer, vilket är ovärderligt i arbetet med anhöriga, exempelvis med skeptiska och negativt inställda pappor som inte lever med familjen.

Vi hjälper den boende att se framtida möjligheter när det gäller t ex utbildning, arbete, redan under behandlingstiden påbörjas ett arbete kring dessa frågor.
Vår ekonom går igenom med den placerade föräldern aktuell budget och startar upp en skuldsanering vid behov.