Kvalitetsarbetet på Storsättra

Storsättra Gård har ett pågående kvalitetsarbete enligt ISO -9000 med stöd av konsulter från QMC AB, de har bred erfarenhet av ISO-standarden (inriktad på vård och omsorg). 

SiL (Skandinavisk Sjukvårdsinformation) har utvärderat vår verksamhet genom kundintervjuer med de socialsekreterare som haft placeringar på Storsättra. SiL har sammanställt materialet i en rapport med poängbedömning (1=Mycket dåligt 10=bästa tänkbara) och kommentarer.

Storsättra erhöll 2012 i frågan om helhetsbedömning 8,7 (av 10 möjliga), medelpoäng på samtliga frågor 8,3. Storsättra ingår i SiL:s kvalitetsindex, finns tillgänglig på www.sjukvardsinformation.se.

Utvärdering, internt mot uppdraget/genomförandeplan och mot aktuella delmål, sker fortlöpande vid;

  • personalens behandlingskonferenser
  • i form av PM, halvårs- och/eller avslutningsutlåtanden
  • processhandledning
  • utvärdering månadsvis i samarbete med respektive förvaltning


Storsättra har olika forum för avvikelserapportering för såväl klienter som personal. Genom enkät till klient vid avslutad placering följer vid upp och får synpunkter på verksamheten.

Vi använder oss av medarbetarenkät samt arbetsmiljöenkät i syfte att inventera arbetsmiljö, delaktighet i förändringsarbete, etc. De ger oss underlag inför utvecklingssamtalen och som verktyg för utformning av kompetens-, utvecklings- och arbetsmiljöplan.